Euroadvokát

V zmysle voľného pohybu služieb v rámci Európskej únie sa hosťujúcim euroadvokátom môže stať občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne ako advokát v domovskej krajine. Zároveň musí ísť o príležitostné a dočasné poskytovanie právnych služieb.

Hosťujúci euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný:

  • používať profesijné označenie vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie
  • dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb podľa zákona o advokácii, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie

Postavenie hosťujúcich euroadvokátov určujú nasledovné predpisy:

  • Vnútroštátna legislatíva týkajúca sa výkonu advokácie
  • Smernica na uľahčenie účinného výkonu slobody advokátov poskytovať služby (77/249EHS)
  • Smernica 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ (rozhodnutie SD EÚ vo veci Gebhardt C-55/94)

Podľa § 32 ZoA hosťujúci euroadvokát je pri zastupovaní účastníka konania v konaní pred súdomalebo iným orgánom verejnej moci, v ktorom musí byť účastník konania zastúpený advokátom alebo v ktorom môže byť zástupcom len advokát, a obhajobe obvineného v trestnom konaní povinný spolupracovať s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov (tzv. „spolupracujúci advokát“); inak nie je oprávnený účastníka konania alebo obvineného zastupovať alebo obhajovať. Vzájomnú spoluprácu si advokáti upravia písomnou zmluvou. (Napr. v konaniach podľa §90 Civilného sporového poriadku strana musí byť zastúpená advokátom v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže, v sporoch z nekalého súťažného konania, v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva, pri podaní dovolania podľa § 429 Civilného sporového poriadku, v konaní o ústavnej sťažnosti podanej pred Ústavným súdom SR a v žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov – vprípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.)

Smernica i zákon predpokladá spoluprácu s miestnym advokátom len v prípade zastupovania pred súdmi. Ide o zefektívnenie doručovania písomností zo strany súdov a plynulosti priebehu konania, ktoré by mohlo byť menej efektívne z dôvodu neznalosti vnútroštátnych procesných pravidiel alebo postupov na strane hosťujúceho euroadvokáta.

Upozorňujeme, že s účinnosťou od 1. júla 2018 je advokát povinný v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie (§82l ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch):„orgán verejnej moci, advokát, súdny exekútor, notár a správca sú povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom; to neplatí, ak súd požiada o predloženie určitej listiny a pre predkladanie administratívneho spisu alebo iného spisu. Hosťujúci euroadvokát doručuje elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta. Ak je pre podanie určený elektronický formulár, sú osoby podľa predchádzajúcej vety povinné podanie urobiť prostredníctvom takého formulára. Trovy vzniknuté porušením povinnosti podľa prvej vety nie sú predmetom náhrady trov konania.“ Hosťujúci euroadvokát doručuje elektronické podania prostredníctvom spolupracujúceho advokáta, je preto potrebné, aby hosťujúci euroadvokát mal uzatvorenú zmluvu o spolupráci s advokátom zapísaným do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou.