Euroadvokát

V zmysle voľného pohybu služieb v rámci Európskej únie sa hosťujúcim euroadvokátom môže stať občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne ako advokát v domovskej krajine. Zároveň musí ísť o príležitostné a dočasné poskytovanie právnych služieb.

Hosťujúci euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný:

  • používať profesijné označenie vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie
  • dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb podľa zákona o advokácii, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie

Postavenie hosťujúcich euroadvokátov určujú nasledovné predpisy:

  • Vnútroštátna legislatíva týkajúca sa výkonu advokácie
  • Smernica na uľahčenie účinného výkonu slobody advokátov poskytovať služby (77/249EHS)
  • Smernica 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ (rozhodnutie SD EÚ vo veci Gebhardt C-55/94)

V zmysle § 31 ods. 3 zákona o advokácii je hosťujúci euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb podľa tohto zákona, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie. Hosťujúci euroadvokát musí mať uzatvorené poistenie zo zodpovednosti za škodu, ktorá by mohlavzniknúť v súvislosti s poskytovaním právnych služieb na území Slovenskej republiky. Poistenie nemusí byť uzavreté v SR, ale musí pokrývať poskytovanie služieb v SR (limit poistného plnenia v samostatnej poistnej zmluve nesmie byť nižší ako 100 000 eur).