Euroadvokát

V zmysle voľného pohybu služieb v rámci Európskej únie sa hosťujúcim euroadvokátom môže stať občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne ako advokát v domovskej krajine. Zároveň musí ísť o príležitostné a dočasné poskytovanie právnych služieb.

Hosťujúci euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný:

  • používať profesijné označenie vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie
  • dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb podľa zákona o advokácii, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie

Postavenie hosťujúcich euroadvokátov určujú nasledovné predpisy:

  • Vnútroštátna legislatíva týkajúca sa výkonu advokácie
  • Smernica na uľahčenie účinného výkonu slobody advokátov poskytovať služby (77/249EHS)
  • Smernica 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ (rozhodnutie SD EÚ vo veci Gebhardt C-55/94)

Splnenie zákonnej podmienky vyplývajúcej z definície hosťujúceho euroadvokáta, v zmysle ktorej „hosťujúci euroadvokát je euroadvokát, ktorý poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky dočasne a príležitostne“, je potrebné posudzovať ad hoc podľa konkrétneho prípadu. Túto podmienku je možné interpretovať aj negatívne v kontexte pojmu „sústavne“ v definícii usadeného euroadvokáta.

Pri posudzovaní či ide o dočasné a príležitostné poskytovanie služieb je potrebné vziať do úvahy nielen či ide o zastupovanie pred súdmi alebo orgánmi verejnej moci alebo o iné poskytovanie právnych služieb, ale je potrebné posúdiť aj samotné trvanie poskytovania právnych služieb, frekvenciu ich poskytovania, rozsah a povahu klientely, ktorej je poskytovaná právna služba (počet klientov, množstvo vecí daného konkrétneho klienta).

„Usadenie sa“ (sústavné poskytovanie právnych služieb) je faktický výkon hospodárskej činnosti poskytovateľom na neurčitý čas a prostredníctvom stabilnej infraštruktúry, odkiaľ sa skutočne vykonáva podnikateľská činnosť poskytovania služieb. Súdny dvor EÚ v rozhodnutí Gebhardt poukázal na to, že „usadenosť“ treba hodnotiť z hľadiska dĺžky poskytovania služieb, pravidelnosti, periodicity a kontinuálnosti.

Ak neexistuje odôvodnený predpoklad, že hosťujúci euroadvokát poskytuje právne služby na území Slovenskej republiky sústavne, má právo vystupovať v postavení hosťujúceho euroadvokáta v zmysle zákona o advokácii (§ 30 a nasl.). Zákon ani iný vnútorný predpis komory neupravuje dĺžku poskytovania služieb hosťujúceho euroadvokáta, ani počet konaní, v ktorých účastníkov zastupuje.