Podmienky ochrany súkromia

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Slovenská advokátska komora, so sídlom Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 30 795 141 (ďalej len ako „Komora“,  “SAK” alebo „my“). Naše postavenie upravuje zákon č. 586/2003 Z.z., o advokácii, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o advokácii“). V zmysle § 66 ods. 2 Zákona o advokácii je Komora samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých advokátov zapísaných v zozname advokátov vedenom Komorou. Tieto podmienky ochrany súkromia sa vzťahujú rovnako na Nadáciu Slovenskej advokátskej komory a Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory. S cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme vymenovali zodpovednú osobu podľa čl. 37 GDPR, ktorá dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná osoba je zároveň Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky, príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby sú:

e-mail: gdpr@sak.sk;

korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba (DPO), Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava, Slovenská republika.

Osobné údaje musíme spracúvať, aby sme boli schopní plniť povinnosti, ciele a úlohy, ktoré nám ako samosprávnej stavovskej organizácii vyplývajú:

 • § zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • § z našich stavovských predpisov a úloh, ktoré máme plniť;
 • § z oprávnených alebo verejných záujmov, ktoré sledujeme;
 • § zo zmluvných vzťahov.

Odpoveď na túto otázku závisí najmä od toho, v akom sme vzájomnom vzťahu. Nižšie je uvedený len ilustratívny okruh dotknutých osôb pre zjednodušenie.

Ak ste advokát alebo advokátsky koncipient, Vaše osobné údaje typicky spracúvame na nasledovné účely:

Účel spracúvania osobných údajov Primárny právny základ Súvisiace právne a stavovské predpisy
1. Vedenie zoznamu advokátov a advokátskych koncipientov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) Najmä § 12 ods. 2, § 45 ods. 4, § 61, § 66 ods. 8, § 71 ods. 2 a § 87 Zákona o advokácií, Advokátsky poriadok SAK
2. Príprava advokátskych koncipientov na výkon advokácie (vrátane vzdelávania a vykonávania advokátskych skúšok) Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) Napr. § 3 ods. 1 písm. e) a d), § 62a Zákona o advokácii, Skúšobný poriadok SAK, uznesenie predsedníctva SAK č. 14/10/2012 z 15. novembra 2012, ktorým sa stanovuje rozsah a podmienky vzdelávania advokátskych koncipientov počas výkonu praxe, v znení neskorších uznesení
3. Dohľad nad riadnym výkonom advokácie Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) Zahŕňa najmä činnosť revíznej, disciplinárnej a odvolacej disciplinárnej komisie SAK, najmä § 56 až 60, § 73 až § 74a Zákona o advokácii, Advokátsky poriadok SAK, Disciplinárny poriadok SAK
4. Zabezpečovanie vzdelávania Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): kontinuálne vzdelávanie advokátskeho stavu a širšej právnej obce    Zákon o advokácii
5. Vydávanie preukazov Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) Zákon o advokácii
6. Informovanie o činnosti Komory Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). V zmysle § 71 ods. 2 písm. g) Zákona o advokácii: Predsedníctvo pravidelne informuje advokátov o činnosti komory; na tento účel zabezpečuje študijnú, publikačnú (pozn.: Bulletin SAK), dokumentačnú a informačnú činnosť (Newsletter SAK).

Ak ste náš zamestnanec, uchádzač o zamestnanie, člen orgánov (vrátane poradných orgánov) Komory alebo uchádzač o členstvo v orgánoch Komory, Vaše osobné údaje typicky spracúvame na nasledovné účely:

Účel spracúvania osobných údajov Primárny právny základ Súvisiace právne a stavovské predpisy
1. Personálne a mzdové účely Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Zákonník práce, Organizačný poriadok SAK
2. Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny § 13 ods. 4 Zákonníka práce
3. Zverejnenie osobných údajov Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): potreba informovanie verejnosti o kontaktných údajov a zložení členov orgánov Komory a súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) § 78 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov, § 66 ods. 8 Zákona o advokácii
4. Výkon stavovskej samosprávy Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) Zahŕňa všetky ostatné činnosti a úlohy, ktoré Komora plní ako samosprávny stavovský orgán podľa Zákon o advokácii a všetkých ostatných stavovských predpisov Komory (napr. vydávanie rôznych potvrdení, voľby do orgánov Komory, cezhraničná spolupráca s inými komorami, činnosti a vydávanie rozhodnutí jednotlivých orgánov a poradných orgánov Komory, správa vlastného majetku, správa sociálneho fondu Komory, a pod.)

Niektoré z vyššie uvedených účelov sa však môžu týkať aj širšieho okruhu dotknutých osôb ako uvádzame vyššie. Takisto, bez ohľadu na náš vzájomný vzťah však spracúvame osobné údaje aj na ďalšie účely:

Účel spracúvania osobných údajov Primárny právny základ Súvisiace právne a stavovské predpisy
1. Účtovné a daňové účely Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Zákon o účtovníctve, Zákona o dani z príjmov, Zákon o dani z pridanej hodnoty a pod.
2. Plnenie zákonných povinností Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Akékoľvek iné právne predpisy, ktoré nie sú spomenuté pri iných účeloch
3. Plnenie zmluvných vzťahov Plnenie zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) ak je zmluvnou stranou fyzická osoba a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) ak je zmluvnou stranou právnická osoba: potreba uzatvárania a plnenia zmluvných vzťahov Obchodný a občiansky zákonník
4. Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti Obchodný a občiansky zákonník
5. Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov Trestný poriadok, civilný sporový poriadok, civilný mimosporový poriadok, správny súdny poriadok, správny poriadok, Advokátsky poriadok SAK
6. Zaistenie bezpečnosti (IT, personálna, fyzická a objektová, administratívna) Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Čl. 32 až 34 GDPR
7. Štatistické účely Článok 89 GDPR (zlučiteľný účel – viď viac v recitály 50 GDPR) § 78 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov
8. Archívne účely Článok 89 GDPR (zlučiteľný účel – viď viac v recitály 50 GDPR) Zákon o archívoch a registratúrach, § 78 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov
9. Organizovanie konferencií a iných podujatí   Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): organizovanie podujatí a iných činnosti na zvyšovanie povedomia o advokácii na Slovensku  a súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) Zahŕňa činnosti spojené s organizáciou podujatí, zasielanie pozvánok či predaj vstupeniek, prihlasovanie sa na podujatie, organizovanie súťaží, komunikácia so spíkrami a iné nevyhnutné činnosti s osobnými údajmi dotknutých osôb.
Súčasťou oprávneného záujmu prevádzkovateľa je aj zhotovovanie fotodokumentácie (a/alebo zvukovo-obrazových záznamov) z podujatia a jej zverejňovanie na účely informovania a preukazovania činnosti SAK.
10. Žurnalistické účely Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): vydávanie Bulletinu slovenskej advokácie § 78 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov, Tlačový zákon
11. Rozhodcovské konanie Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) Komora je zriaďovateľom stáleho rozhodcovského súdu podľa Zákona o rozhodcovskom konaní
12. Účely nadácie Plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), plnenie zmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): podpora advokátskeho stavu Komora je zriaďovateľom Nadácie SAK podľa Zákona o nadáciách.

Vaše osobné údaje sa snažíme neposkytovať ďalším príjemcom, ak to nie je nevyhnutné. Vaše osobné údaje však v závislosti na účeloch spracúvania a okolnostiach konkrétneho prípadu poskytujeme v nevyhnutnej miere napr.:

 • Členom orgánov Komory a zamestnancom Komory pri plnení ich úloh (napr. pri disciplinárnych konaniach alebo advokátskych skúškach);
 • Iným advokátom alebo advokátskym koncipientom pri plnení našich úloh (napr. pri zmierovacom konaní, oznamovaní skutočností školiteľom koncipientov a pod.);
 • Účtovným, mzdovým alebo audítorským spoločnostiam pri plnení našich zákonných povinností (najmä v súvislosti s personalistikou, mzdami, daňami a účtovníctvom);
 • Bankám a platobným spoločnostiam, u ktorých máme vedené účty;
 • Poskytovateľom štandardného kancelárskeho softvérového vybavenia;
 • Poskytovateľom správy IT zariadení a infraštruktúry ;
 • Iným poskytovateľom softvérového vybavenia;
 • Poskytovateľom serverového úložiska;
 • Poskytovateľom ubytovania pri seminároch organizovaných Komorou;
 • Orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo iným orgánom pri plnení ich úloh (vždy však preveríme, čí máme povinnosť údaje poskytnúť);
 • Zahraničným advokátskym komorám (napr. pri potvrdzovaní zápisov v zozname advokátov alebo koncipientov alebo pri spoločných aktivitách);
 • Nadácii Slovenskej advokátskej komory, ak je to nevyhnutné pre jej neziskovú činnosť a sme k tomu oprávnení;
 • Dedičom advokátov, určenému advokátovi a dedičskému súdu v prípade úmrtia advokáta;
 • Určenému advokátovi, každému zo spoločníkov advokáta a príslušnému registrovanému súdu v prípade likvidácie advokátskej kancelárie;
 • Klientom advokátov, svedkom alebo iným osobám napr. v rámci disciplinárneho konania proti advokátovi;
 • Verejnosti, v prípade disciplinárneho opatrenia „verejné napomenutie“;
 • Príjemcovia v súvislosti s elektronickou komunikáciou so štátnou správou (e-government) a konverziou.  
Vo vzťahu k Vám ako dotknutej osobe spracúvame najmä bežné kategórie osobných údajov. Osobitné kategórie osobných údajov spracúvame len ak sú splnené osobitné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 GDPR (napr. údaje o zdravotnom stave zamestnancov). Takisto spracúvame údaje o bezúhonnosti osôb žiadajúcich o zápis do zoznamov na základe Zákona o advokácii (vrátane odpisov z registra trestov).

Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (tj. mimo členských štátov EÚ, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska). Avšak, v niektorých prípadoch k takýmto prenosom dochádza. Vaše osobné údaje môžu byť prenesené do tretej krajiny najmä v prípadoch cezhraničnej spolupráce s partnerskými advokátskymi komorami. Prenos do akýchkoľvek iných tretích krajín (alebo spoločností, ktoré nespĺňajú osobitné sektorové požiadavky v prípade Kanady a Spojených štátov amerických) predstavuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny, ktorá nezaručuje primeranú úroveň ochrany. Ak je takýto prenos nevyhnutný, snažíme sa o dosiahnutie primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR, vďaka ktorým je príjemca osobných údajov v tretej krajine viazaný ekvivalentným režimom ochrany osobných údajov ako platí v EÚ. Najčastejšie ide o uzavretie tzv. štandardných zmluvných doložiek schválených Komisiou EÚ, ak je to objektívne možné. Ak to možné nie je, musíme postupovať podľa výnimiek pre osobitné situácie podľa čl. 49 GDPR. Najčastejšie ide o Váš súhlas s prenosom alebo plnenie zmluvného vzťahu.nad riadnym výkonom advokácie.

Na základe analýzy tohto inštitútu sme došli k záveru, že v podmienkach Komory dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR len v tomto prípade:

Použitý postup Význam Predpokladané dôsledky
Automatizované vyhodnotenie výsledkov písomného testu v rámci advokátskej skúšky Používame na mieru vyvinutý softvér, ktorý automaticky v reálnom čase vyhodnocuje správnosť odpovedí zadaných advokátskymi koncipientami v rámci písomného testu na základe porovnania označení odpovedí s preddefinovanými správnymi odpoveďami. Automatizované vyhotovenie výsledkov písomného testu. Efektívne a spravodlivé spracúvanie veľkého množstva absolventov písomného testu advokátskej skúšky a zároveň veľkého množstva odpovedí v reálnom čase, bez možnosti ovplyvnenia výsledku. Rozhodnutie o úspešnom alebo neúspešnom absolvovaní písomného testu advokátskej skúšky a zároveň o pripustení alebo nepripustení k ďalším častiam advokátskej skúšky. V prípade neúspešného absolvovania písomného testu môže takisto vzniknúť povinnosť znova zaplatiť poplatok pri ďalších pokusoch.

Komora je povinná zabezpečovať a vyhodnocovať advokátske skúšky, ktorých podrobnosti určuje Skúšobný poriadok SAK. K danému automatizovanému individuálnemu spracúvaniu dochádza preto v rámci účelu  príprava advokátskych koncipientov na výkon advokácie (vrátane vzdelávania a vykonávania advokátskych skúšok) na právnom základe, ktorý je povolený právnym poriadkom. Postupujeme preto v súlade s čl. 22 ods. 2 písm. b) GDPR, čo v zmysle čl. 22 ods. 3 GDPR znamená, že nemáte právo na: ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa; vyjadriť svoje stanovisko alebo; napadnúť rozhodnutie. Napriek tomu, ak prijmeme relevantné žiadosti advokátskych koncipientov, ktoré majú oprávnené pochybnosti o správnosti vyhodnotenia ich odpovedí v rámci testov, tieto žiadosti preveríme a umožníme im právo na ľudský zásah.

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom našich interných politík a/alebo nášho registratúrneho plánu. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, po jeho odvolaní sme povinní osobné údaje ďalej nespracúvať na daný účel. To však nevylučuje, že Vaše osobné údaje môžeme ďalej spracúvať na inom právnom základe, najmä ak ide o splnenie zákonných povinností. Všeobecné doby uchovávania osobných údajov na nami vymedzené účely spracúvania osobných údajov sú nasledovné:

Účel spracúvania osobných údajov Doba uchovávania alebo kritériá na jej určenie
Vedenie zoznamu advokátov a advokátskych koncipientov Počas trvania zápisu v zozname advokátov alebo advokátskych koncipientov
Príprava advokátskych koncipientov na výkon advokácie (vrátane vzdelávania a vykonávania advokátskych skúšok) Počas trvania zápisu v zozname advokátskych koncipientov 
Dohľad nad riadnym výkonom advokácie Počas trvania zápisu v zozname advokátov, resp. počas disciplinárneho alebo súdneho konania voči disciplinárne previnenému / odsúdenému
Zabezpečovanie vzdelávania Počas trvania zápisu v zozname advokátov alebo advokátskych koncipientov
Vydávanie preukazov Počas trvania zápisu v zozname advokátov alebo advokátskych koncipientov
Informovanie o činnosti Komory Počas trvania zápisu v zozname advokátov alebo advokátskych koncipientov, až do prípadnej námietky dotknutej osoby
Personálne a mzdové účely Počas trvania pracovného pomeru a uplynutí zákonných lehôt pre uchovávanie určitých typov dokumentov (spravidla 5 až 10 rokov, v niektorých prípadoch až 70 rokov od narodenia zamestnanca).
Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa Počas trvania pracovného pomeru zamestnanca
Zverejnenie osobných údajov Počas trvania funkcie člena orgánu alebo poradného orgánu Komory
Výkon stavovskej samosprávy Počas trvania úlohy alebo povinnosti, ktorú Komora sleduje pri výkone stavovskej samosprávy
Účtovné a daňové účely Spravidla 10 rokov od skončenia účtovného roka, ktorého sa doklad týka
Plnenie zákonných povinností Počas trvania danej povinnosti a nevyhnutný čas na preukázanie jej splnenia (spravidla 5-10 rokov)
Plnenie zmluvných vzťahov Počas trvania zmluvných vzťahov
Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti Podľa registratúrneho plánu
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Do skončenia mimosúdneho, správneho, trestného alebo súdneho konania alebo do uplynutia prekluzívnej doby
Zabezpečenie IT bezpečnosti Počas trvania iných účelov spracúvania, na ktoré sú osobné údaje v IT systémoch spracúvané
Štatistické účely Počas trvania iných účelov spracúvania viď recitál 50 GDPR.
Archívne účely Počas lehôt uloženia alebo archivácie v zmysle registratúrneho plánu 
Organizovanie konferencií a iných podujatí Počas priebehu podujatia a v súlade s registratúrnym plánom, prípadne až do odvolania súhlasu či oprávnenej námietky
Žurnalistické účely V súlade s registratúrnym plánom

Vyššie uvedené predstavujú všeobecné doby uchovávania osobných údajov. V skutočnosti však bežne dochádza k tomu, že v konkrétnom prípade vyhodnotíme dosiahnutie účelu vo vzťahu k určitým osobným údajov ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb uchovávania. V takom prípade prestaneme spracúvať osobné údaje na dané účely ešte skôr, čo však nebráni trvaniu spracúvania daných údajov aj na iné účely. Ak neexistujú iné účely spracúvania, pristúpime k bezpečnej likvidácii osobných údajov. Po skončení všetkých dôb uchovávania typicky nastáva predarchívna starostlivosť alebo priamo uloženie archívnych dokumentov do archívu. Podrobnosti upravuje náš registratúrny poriadok a plán. Komora v tomto smere postupuje primerane podľa Uznesenia predsedníctva SAK číslo 29/11/2011 z 1. decembra 2011 o odporúčanom spôsobe vedenia spisovej agendy.

Najčastejšie získavame Vaše osobné údaje priamo od dotknutých osôb, avšak nemusí to tak byť vždy. Ak ste advokát alebo advokátsky koncipient, základné osobné údaje potrebné pre zápis do zoznamov a vedenie zoznamov získavame priamo od Vás, napr. na základe Vašej žiadosti o zápis alebo komunikáciou s Vami. Vo všeobecnosti postupujeme rovnako aj vo vzťahu k zamestnancom alebo členom orgánov Komory. Niektoré údaje – najmä o koncipientoch – získavame aj od ich zamestnávateľov (advokátov) alebo advokátskych kanceláriách, v ktorých pôsobíme.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo splnenie úlohy vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že nebude môcť byť splnená povinnosť alebo úloha, ktoré sledujeme alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy, ktorú Komora vykonáva vo verejnom záujme alebo má plniť v rámci svojich zákonných povinností. V krajných prípadoch môže mať neposkytnutie údajov o svojej osobe za následok nesplnenie Vašej povinnosti voči Komore, ktoré môže byť sankcionované uložením disciplinárneho opatrenia.

V prípade, ak je právnym základom súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR, nie ste nikdy povinní nám poskytnúť Vaše osobné údaje a dané poskytnutie je vždy dobrovoľné.

V prípade, ak s Vami uzatvárame zmluvu, môže byť poskytnutie Vašich osobných údajov zmluvnou povinnosťou najmä v súvislosti s dostatočnou identifikáciou zmluvných strán alebo komunikáciou medzi zmluvnými stranami. Poskytnutie osobných údajov je síce dobrovoľné, ale neposkytnutie môže mať za následok neuzavretie zmluvy.

V prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo namietať. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti nižšie. Pre niektoré konania pred orgánmi Komory je typické, že podnet na začatie konania môže podať aj iný advokát alebo iná osoba. V takom prípade môžeme získavať osobné údaje aj od týchto osôb, a to v rámci plnenia našich zákonných povinností alebo plnení úloh vo verejnom záujme. Takéto poskytnutie ste povinní strpieť.

Osobné údaje môžeme získavať aj od iných orgánov verejnej moci, orgánov činných v trestnom konaní, zahraničných advokátskych alebo stavovských komôr alebo z verejne dostupných zdrojov alebo registrov.

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených alebo verejných záujmov podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) GDPR, ako sú vysvetlené vyššie.“

Záleží nám na ochrane Vašich osobných údajov, a preto sa usilujeme o ich zabezpečenie prostredníctvom individuálnych, moderných technických a organizačných opatrení, ako aj prostredníctvom možnosti kedykoľvek uplatniť Vaše práva dotknutej osoby podľa GDPR prostredníctvom elektronickej, písomnej alebo osobnej žiadosti. Žiadosti týkajúce sa práv dotknutých osôb nám môžete zasielať elektronicky alebo písomne na vyššie uvedené kontaktné údaje zodpovednej osoby. Odporúčame pri každej žiadosti čo najpodrobnejšie vysvetliť aké právo v zmysle GDPR uplatňujete, aké sú Vaše identifikačné údaje (na overenie totožnosti), príp. akých účelov a údajov sa žiadosť týka. Pri príliš všeobecných žiadostiach musíme žiadať upresnenie, čo predlžuje základnú mesačnú lehotu na vybavenie Vašej žiadosti. Takisto Vás prosíme, aby ste sa pri žiadostiach na základe práv dotknutej osoby dostatočne jasne identifikovali. V opačnom prípade sme povinní žiadať dodatočné informácie na overenie Vašej identity, čo takisto predlžuje základnú mesačnú lehotu na vybavenie žiadosti.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené, nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska predmetnej právnej úpravy. Ako dotknutá osoba máte najmä:

 • § Právo požiadať o prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • § Právo na opravu a doplnenie osobných údajov podľa článku 16 GDPR, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • § Právo na vymazanie Vašich osobných údajov podľa článku 17 GDPR;
 • § Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
 • § Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
 • § Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme podľa čl. 21 GDPR;
 • § Právo na ľudský zásah pri automatizovanom individuálnom rozhodovaní podľa čl. 22 GDPR.

Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke www.dataprotection.gov.sk.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje naše administratívne náklady alebo ju odmietnuť.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naše webové stránky používajú súbory cookies najmä na účely zabezpečenia fungovania webstránok a základného merania ich návštevnosti. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Zablokovaním súborov cookies však môžete obmedziť funkcionalitu niektorých webstránok (najmä ak sa vyžaduje prihlásenie). Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našich stránkach. Súhlas s použitím súborov cookies nie v zmysle daného ustanovenia potrebný pre „...technické uloženie údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete.“ V skratke to znamená, že nepotrebujeme získavať Váš „cookies“ súhlas pre tzv. session cookies, ktoré umožňujú technický chod a fungovanie našich webstránok.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti podľa možností napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Slovenská advokátska komora

Bratislava, 2018