Euroadvokát

V zmysle voľného pohybu služieb v rámci Európskej únie sa hosťujúcim euroadvokátom môže stať občan členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore, ktorý je oprávnený poskytovať právne služby samostatne ako advokát v domovskej krajine. Zároveň musí ísť o príležitostné a dočasné poskytovanie právnych služieb.

Hosťujúci euroadvokát pri poskytovaní právnych služieb na území Slovenskej republiky povinný:

  • používať profesijné označenie vyjadrené v úradnom jazyku štátu registrácie
  • dodržiavať povinnosti advokáta, ktoré má advokát pri poskytovaní právnych služieb podľa zákona o advokácii, osobitných predpisov a predpisov komory; tým nie je dotknutá jeho povinnosť dodržiavať právne predpisy štátu registrácie

Postavenie hosťujúcich euroadvokátov určujú nasledovné predpisy:

  • Vnútroštátna legislatíva týkajúca sa výkonu advokácie
  • Smernica na uľahčenie účinného výkonu slobody advokátov poskytovať služby (77/249EHS)
  • Smernica 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu
  • Judikatúra Súdneho dvora EÚ (rozhodnutie SD EÚ vo veci Gebhardt C-55/94)

K žiadosti treba doložiť originál potvrdenia alebo overenú fotokópiu potvrdenia príslušného členského štátu EÚ, že je žiadateľ zapísaný v advokátskej komore; doklad o profesijnej skúške; čestné vyhlásenie, že v štáte registrácie nie je vedené trestnoprávne ani disciplinárne konanie; odpis z registra trestov príslušného štátu z ktorého pochádza. Uvedené doklady nesmú byť v čase ich predloženia staršie ako tri mesiace a musia byť predložené spolu s ich osvedčeným prekladom do slovenského jazyka. Ďalej treba doložiť fotokópiu pasu alebo občianskeho preukazu; informácie na vyžiadanie odpisu z registra trestov SR; súhlas majiteľa nehnuteľnosti s využitím priestorov na výkon advokácie (sídlo na Slovensku, kde bude vykonávať advokáciu); fotografia 3 x 3,5 cm na preukaz; poistenie výkonu povolania (je možné požiadať poistenie na SAK); úhrada registračného poplatku.

Všetky materiály a doklady musia byť preložené do slovenského jazyka (výnimkou je prípad, ak ide o listinu vydanú alebo overenú príslušnými orgánmi Českej republiky, preklad nie je potrebný).