Úloha advokáta

Takmer všetky úkony nášho každodenného života nesú so sebou právny následok. Je preto dobré, ak máte pri sebe advokáta, s ktorým si môžete Vaše kroky skonzultovať a odborne sa poradiť. Advokát má zo zákona povinnosť zastupovať Vaše práva a záujmy a v prípade, ak sú Vaše práva alebo slobody ohrozené, poukázať na protizákonný stav. Advokát je odborník, ktorý háji Vaše záujmy, je bojovníkom za Vaše práva.

Často býva jedinou osobou, ktorá je na Vašej strane a hľadá všetky možnosti, ako Vám pomôcť pri riešení Vašej situácie. Musí však voliť zákonné prostriedky a ak zákon zlyháva, musí na to poukázať.

Ak sa domnievate, že advokát nespĺňa predpoklady, ktoré od neho očakávate, nerobí to, čo by podľa vás mal, alebo máte akékoľvek iné pochybnosti o jeho práci, môžete spoluprácu s advokátom ukončiť a vyhľadať iného advokáta.

Ak ktokoľvek nie je s výkonom poskytovanej právnej pomoci spokojný, môže napísať sťažnosť adresovanú Slovenskej advokátskej komore. V každej sťažnosti by malo byť uvedené, v čom advokát porušil zákon o advokácii. Ide napríklad o prípady, keď advokát požaduje vyššiu než dohodnutú odmenu, bol na pojednávaní nepripravený alebo nepodal návrh, a tak premlčal klientovi jeho nárok. Komora sťažnosť prešetrí a v prípade zistenia pochybenia uloží advokátovi disciplinárne opatrenie – od napomenutia, cez peňažné pokuty, pozastavenie výkonu advokácie až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.