Otázky na ústnu časť

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

Postup pri neuhradení odmeny advokáta

  • jednostranné započítanie odmeny s inými prostriedkami klienta advokátovi
  • jednostranné započítanie odmeny s prostriedkami získanými od protistrany pri vybavovaní klientskej veci
  • nároky pri zaplatení prisúdenej náhrady trov právneho zastúpenia a ostatných trov konania na účet advokáta počas dlhovanej nezaplatenej adv.odmeny klientom