Otázky na ústnu časť

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

Mlčanlivosť advokáta

  • Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní právnych služieb vo vzťahu ku mlčanlivosti advokáta po skončení zastúpenia
  • Výpoveď advokáta pred orgánom činným v trestnom konaní vo veci súvisiacej so zastupovaním klienta
  • Zbavenie mlčanlivosti advokáta klientom vo vzťahu ku zachovaniu povinnosti mlčanlivosti v prípade ak je pozbavenie v prospech a v neprospech klienta
  • Povinnosť zachovávať mlčanlivosť po úmrtí klienta a vo vzťahu ku plynutiu času
  • Postupovanie pohľadávok voči klientovi vzniknutých z titulu neuhradenej advokátskej odmeny