Otázky na ústnu časť

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

Vyčiarknutie zo zoznamu advokátov

  • v prípade nesplnenia podmienok na zápis do zoznamu advokátov v čase zápisu – úprava a postup vo vzťahu ku obdobiu, kedy bol advokát zapísaný v rozpore so zákonom
  • vyčiarknutie ako disciplinárne opatrenie – postup a možnosti preskúmania rozhodnutia po právoplatnosti rozhodnutia voči sankcii v  disciplinárnom konaní a pri preskúmaní rozhodnutia o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov o.i. vo vzťahu ku možnosti súbežného využitia týchto prostriedkov ochrany pred vyčiarknutím
  • odsúdenie advokáta za trestný čin