Otázky na ústnu časť

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

Vzťah advokát – klient

  • povinnosti advokáta voči klientovi pred prevzatím zastúpenia (najmä aplikácia povinností pri konflikte záujmov advokáta so záujmami klienta)
  • povinnosti advokáta počas zastúpenia voči klientovi a tretím osobám (presadzovanie záujmov klienta vo vzťahu ku zákonnosti týchto pokynov, morálnej oprávnenosti týchto pokynov a pravdivosti informácií poskytnutých klientom)
  • povinnosti advokáta voči klientovi po skončení zastúpenia (doklady v advokátskom spise, zverené hodnoty, advokátska odmena, jej vyúčtovanie, neuhradenie a možnosti domáhania sa nároku)
  • oprávnenia advokáta vo vzťahu ku klientovi