Otázky na ústnu časť

Otázky z predpisov upravujúcich výkon advokátskeho povolania

Pozastavenie výkonu advokácie

  • obligatórne a fakultatívne, kedy aplikovať ktoré
  • prezumpcia neviny vo vzťahu ku rozhodovaniu o pozastavení
  • postup pri rozhodovaní a možnosti nápravy pri nezákonnom rozhodnutí o pozastavení výkonu advokácie
  • vo vzťahu ku povinnostiam advokáta uhradiť disciplinárne opatrenie – peňažnú pokutu (zamerať sa na rozhodovanie orgánov komory počas preskúmavania disciplinárneho rozhodnutia po jeho právoplatnosti)
  • aký postup vo vzťahu ku pozastaveniu ak je podaný voči advokátovi návrh na začatie disciplinárneho konania