Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Postavenie štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach a družstve.

  • Vysvetlenie podstaty priameho a nepriameho konania v obchodných spoločnostiach a družstve (štatutárny orgán, prokurista, poverená osoba pri prevádzkovaní podniku, osoba v prevádzkarni)
  • Vznik funkcie, zánik funkcie, zmluvný vzťah medzi štatutárom, resp. splnomocnencom a obchodnou spoločnosťou, obchodné vedenie
  • Povinnosti štatutárnych orgánov v obchodných spoločnostiach a družstve pri výkone funkcie, zodpovednosť za škodu
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca