Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Vady tovaru pri kúpnej zmluve, vady diela pri zmluve o dielo, vady podniku pri zmluve o predaji podniku. Vady právnych služieb pri mandátnej zmluve.

  • Záruka za akosť versus zodpovednosť za vady
  • Právne a skutkové vady. Nároky z vád versus nárok na náhradu škody.
  • Vady právnych služieb versus zodpovednosť advokáta za škodu
  • Nebezpečenstvo škody na tovare a diele
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca