Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Úverové zmluvy. Akreditív. Banková záruka. Notárska úschova

  • Zmluva o úvere. Zmluva o pôžičke. Spotrebiteľské úvery podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch. Hypotekárne úvery
  • Postavenie spotrebiteľa v obchodných úverových vzťahoch a jeho ochrana
  • Význam a komparácia akreditívu, bankovej záruky a notárskej úschovy
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca