Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Zodpovednosť za omeškanie dlžníka a omeškanie veriteľa. Premlčanie.

  • Právne dôsledky omeškania dlžníka a veriteľa v záväzkových vzťahoch
  • Zodpovednosť za škodu v kontexte omeškania dlžníka a veriteľa
  • Premlčanie nárokov v obchodných záväzkových vzťahoch (v zmluvných vzťahoch, pri náhrade škody a bezdôvodnom obohatení)
  • Uznanie záväzku a uznanie dlhu aj v kontexte rozsudku pre uznanie nároku
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca