Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Nekalá súťaž, obchodné meno, ochranná známka a iné práva na označenie.

  • Generálna klauzula a individuálne skutkové podstaty so zameraním na klamlivú reklamu
  • Práva na označenie a ich kolízia v kontexte s nekalosúťažným konaním, porušovanie práv k obchodnému menu, ochrannej známe a označeniam nezapísaným v registroch.
  • Právne prostriedky ochrany
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca