Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Práva a povinnosti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach a v družstve.

  • Charakteristika obchodného podielu, členského podielu a akcie
  • Prevod / prechod práv a povinností vyplývajúci z majetkových podielov v kapitálových spoločnostiach a družstve
  • Ochrana minoritných spoločníkov
  • Vznik a zánik majetkovej účasti spoločníkov v kapitálových spoločnostiach a družstve
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca