Otázky na ústnu časť

Obchodné právo

Obchodný register v kontexte významu zverejňovania údajov.

  • Princípy formálnej publicity a princíp materiálnej publicity (pozitívnej, negatívnej a negujúcej) so zameraním na zverejňovanie údajov o štatutárnych orgánoch a iných osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti a aplikačné problémy s tým súvisiace
  • Ochrana dobrej viery tretích osôb
  • Registračné konanie podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
  • Formálne a materiálne preskúmavanie zapisovaných údajov do obchodného registra
  • Aplikačné problémy a judikatúra s tým súvisiaca